Novosti

12.02.2018. // SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE BEDNJA

NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja: SPOMEN PARK BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA OPĆINE BEDNJA

Registarski broj natječaja: 53-18/BD-UAKL/NJN

Natječaj je predmet nabave na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi - bagatelna nabava.

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA
Natječaj je: urbanističko–arhitektonsko–krajobrazni–likovni, prvog stupnja složenosti za realizaciju

INVESTITOR I RASPISIVAČ:
Općina Bednja, Trg Sveta Marije 26,42253 Bednja, OIB: 48874522780, Internetska adresa: http://www.bednja.hr/, koju zastupa načelnik Damir Poljak, telefon: +38542796309, e-mail adresa: [email protected]

ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Optujska 99, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, Internetska adresa: http://www.davz.hr/, koje zastupa predsjednica Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., telefon: +385913693263, e-mail adresa: [email protected]

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač Natječajnog elaborata su Maja Kireta, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica, Tome Masaryka 21, 42 000 Varaždin, e-mail adresa: [email protected], telefon: +38598791090 (Društvo arhitekata Varaždin) i Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, Optujska 99, 42 000 Varaždin, telefon: +385913693263, e-mail adresa: [email protected] (Društvo arhitekata Varaždin)

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:
Natječaj je pokrenut iz želje da se oda počast palim braniteljima Domovinskog rata općine Bednja, stoga se pozivaju arhitekti i umjetnici da promisle o parceli koja je predmet natječaja i daju joj reprezentativnu vrijednost.
Spomen park se nalazi uz povijesnu jezgru naselja Bednja, stoga njegovo oblikovanje mora biti primjereno i u skladu s okolnim kontekstom (vizure).
Predmet natječaja je oblikovanje spomen parka na novoformiranoj k.č. 61/1, k.o. Bednja, čiji oblik je uvjetovan prostorno planskom dokumentacijom i ne može se mijenjati. Površina obuhvata zahvata iznosi P cca = 650m2.
Cilj natječaja je omogućiti pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga, prema propisanim kriterijima ocjenjivanja.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt/ica, ovlašteni arhitekt/ica urbanist/ica, ovlašteni krajobrazni arhitekt/ica, dipl.ing.arh, mag.ing.arh. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Uvjetima natječaja.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na ovom natječaju ne mogu kao natjecatelji sudjelovati: Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenik člana ocjenjivačkog suda, tajnica natječaja, članica tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

NATJEČAJNI ELABORAT:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje Natječajni elaborat pripremljen na digitalnom mediju, te ga natjecatelji mogu preuzeti u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: : [email protected] nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom.

ROKOVI:
Početak natječaja: 22.01.2018. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 05.02.2018. god. Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu: [email protected]
Rok za davanje odgovora na pitanja: 13.02.2018. god. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni svima koji su podigli natječajni elaborat - podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 08.03.2018. god. do 14 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 14 sati.
Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: Općina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, s naznakom „NE OTVARAJ – natječajni rad Spomen park braniteljima“.
Na omotnici u kojoj se nalazi rad ne smije biti napisano ime pošiljatelja i/li nalijepljena povratnica s imenom pošiljatelja.
Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smije u imenu , prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada, niti upućivati na autora natječajnog rada. Svaki takav rad će se nakon provjere i usporedbe ovih podataka diskvalificirati.

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) člana:

Predsjednik ocjenjivačkog suda
1. Hrvoje Bilandžić dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Članovi ocjenjivačkog suda
2. Mr.sc. Zdravko Jakop, državni tajnik RH
3. Ivan Juratek, mag.ing.prosp.arch., ovlašteni krajobrazni arhitekt

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda
4. Draženka Salopek Gregurinčić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
Tehnička komisija
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica,
Tajnica natječaja
Dina Horvat, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica.

NAGRADE:
Određen je ukupni nagradni fond u iznosu od 30.000,00 kn neto.
Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
Nagrade prema redoslijedu Broj nagrada Neto iznos
1. nagrada 1 15.000,00 kn
2. nagrada 1 9.000,00 kn
3. nagrada 1 6.000,00 kn
UKUPNO 3 30.000,00 kn

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Formalni kriteriji: usklađenost rada s Uvjetima natječaja, Programom natječaja i prostorno-planskom
dokumentacijom
Isključit će se radovi:
- Predani poslije roka navedenog u ovim uvjetima
- Koji ne sadrže priloge navedene ovim uvjetima
- Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim uvjetima
- Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove prema osnovnim kriterijima:
• Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
• Prostorna i oblikovna kvaliteta
• Harmonija suvremenog izričaja s kulturno povijesnim i ambijentalnim vrijednostima
• Racionalnost i ekonomičnost rješenja
• Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi

PROCIJENJENA/PLANIRANA SVEUKUPNA OKVIRNA VRIJEDNOST INVESTICIJE iznosi 320.000,00 kn (bez PDV-a).

OSTALI NAVODI:
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu s odredbama „Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza“ (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OCJENJIVAČKI SUD