Novosti

31.07.2018. // Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dvorane za atletske bacačke discipline - zimsko bacalište u sklopu sportskog parka "Mladost"

GRAD ZAGREB raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ) organizira i provodi
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
PROJEKTNI NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko- urbanističkog rješenja dvorane za atletske bacačke discipline -
zimsko bacalište u sklopu sportskog parka „Mladost“

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2618-2018-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 61-18/ZG-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: [email protected]; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: [email protected] , www.daz.hr, odgovorna osoba: Tihomil Matković , dipl.ing.arh., predsjednik DAZ-a

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti, projektni za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dvorane za atletske bacačke discipline- zimsko bacalište u sklopu sportskog parka „Mladost“.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dvorane za atletske bacačke discipline- zimsko bacalište u sklopu sportskog parka „Mladost“.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj je provedbe javnog natječaja dobiti najbolje, kvalitetno i funkcionalno rješenje nove građevine, sportske dvorane za atletske bacačke discipline-zimskog bacališta u sklopu Sportskog parka Mladost prema programskoj strukturi.
Lokacija dvorane unutar izgrađene i uređene cjeline Sportskog parka nalaže rješenje koje će se skladno uklopiti u postojeću strukturu i pritom je oblikovno i sadržajno oplemeniti. Od natječajnog rada se očekuje da, vrednujući i afirmirajući zatečene vrijednosti prostora, te njegove hortikulturne, urbanističke i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno arhitektonsko oblikovno djelo uz optimalno funkcionalno rješenje planiranih programskih sadržaja.
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici: https://tinyurl.com/yap2gyxt

Izrađivač natječajnog programa:
Boris Gregurić, dipl.ing.arh., A-U 553
Ulica Republike Austrije 18
boris.gregurić@zagreb.hr
01 6101

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 31.7.2018. godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 31.8.2018. godine .
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu [email protected].
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.d-a-z.hr do 10.9.2018. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 31.10.2018. godine do 16:00h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Ocjenjivački sud:
prof. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnik provoditelja,
Boris Gregurić, dipl.ing.arh., dopredsjednik OS-a, predstavnik raspisivača,
Kata Marunica, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Toma Plejić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Mirna Vrca Šabec, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača
Zamjenica člana OS-a:
Gorana Giljanović, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja
Tehnička komisija:
Vanja Cvjetko, dipl.ing.arh. predstavnik raspisivača
Iva Rukavina, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja
Tajnik natječaja:
Gianmarco Baldini Ćurčić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
I. nagrada 1 40.000,00 kn 56.015,03 kn
II. nagrada 1 24.000,00 kn 33.609,02 kn
III. nagrada 1 16.000,00 kn 22.406,01 kn
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- prostorni koncept u skladu sa šire zatečenim kontekstom
- kvalitetu prostorno-funkcionalnog rješenja
- oblikovanje vanjskog prostora
- održivost i ekonomičnost arhitektonskog rješenja
- arhitektonsko oblikovanje građevine koje uspostavlja nove vrijednosti u prostoru
Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
Procijenjena vrijednost nabave– projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 441.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 80.000,00 kuna neto, odnosno 112.030,06 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 21.000,00 kuna neto, odnosno 31.269,76 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 340.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.
Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za uređenje okoliša, opremu zgrade što podrazumijeva izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije ( troškovi građenja, opreme i vanjskog uređenja) iznosi 3.800.700,00 kuna bez PDV-a.
Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.