Novosti

25.08.2020. // Natječaj za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu

21.8. - Postavite Vaša pitanja do 25.8.2020
30.7. - HRVATSKA LUTRIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) provodi Natječaj za Uslugu izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja i projektne dokumentacije poslovne zgrade Hrvatske Lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu.

RASPISIVAČ I NARUČITELJ natječaja je Hrvatska Lutrija d.o.o., Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb, OIB: 27905228158; telefon: +385 1 6164 877; e-mail: [email protected]; https://www.lutrija.hr/
odgovorna osoba: predsjednik Uprave Mario Musa, MBA

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB:87490332083, telefon:+385 1 4816151, e-mail: [email protected] , www.daz.hr,
odgovorna osoba: Tihomil Matković, dipl.ing.arh., predsjednik

PREDMET NATJEČAJA
Predmet javnog natječaja za realizaciju, u jednom dijelu anketnog, je idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Hrvatske Lutrije d.o.o. s pratećim sadržajima u Zagrebu, predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Raspisivač javnog natječaja, Hrvatska lutrija d.o.o. namjerava izgradnju na ovoj parceli razvijati u dvije faze:
- u prvoj fazi planira poslovnu zgradu sa minimalnim pratećim sadržajima za potrebe vlastitih zaposlenika i poslovnih procesa, veličine kako to dopušta prostorni plan od najmanje 11.491m2; ova faza je dio predmetnog natječaja za realizaciju,
- u drugoj fazi planira dodatne sadržaje kao proširenje i nadopunu vlastitih i drugih potreba, a do ispunjenja potencijala parcele kako je to definirano prostornim planom s narednih 11.491m2; ovaj dio planiranih potencijala u natječaju se obrađuje na anketnoj razini.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:
Cilj ovog arhitektonskog projektnog natječaja je dobivanje funkcionalno i oblikovno najboljeg rješenja nove poslovne zgrade Hrvatske lutrije sa dodatnim sadržajima u Zagrebu predviđene na lokaciji južno od Avenije Dubrovnik, u naselju Sopot, na k.č. 835/2, k.o. Zaprudski Otok, površine parcele 7661m2.
Dio natječaja za realizaciju (poslovna zgrada) i anketni dio natječaja (dodatni sadržaji) su dio glavne osi prostora Novog Zagreba u smjeru istok–zapad te se kao takvi moraju promišljati u širem kontekstu, kao dio sustava poslovnih sadržaja cijelog novozagrebačkog prostora.
Od pristiglih natječajnih rješenja očekuje se:
- kvalitetno rješenje nove poslovne zgrade i nužnih pratećih sadržaja visokih estetskih značajki uklopljeno u novozagrebački kontekst,
- visoki standard poslovne zgrade prema suvremenim potrebama,
- inovativno i domišljato prožimanje suvremenih elemenata i tehnologija,
- fleksibilan prijedlog rješenja druge faze koji će omogućiti upotpunjavanje sklopa u istom arhitektonskom izričaju, bez značajnih ograničenja u mogućim funkcijama anketnog dijela obuhvata.
Kvalitetnim projektnim rješenjem treba funkcionalno i oblikovno povezati dvije faze ovog projektnog rješenja, od kojih je poslovna zgrada kao prva faza ujedno i zasebna funkcionalna cjelina, dok se druga faza namjerava planirati kao naknadni dodatni prostor.
Prva faza razvoja sadržaja na ovoj parceli detaljno je raspisana programskim smjernicama u ovom programu natječaja. Druga faza razvoja sadržaja na ovoj parceli obrađuje se anketno. Natjecatelji mogu sami ponuditi sadržaje, no potrebno je uspostaviti jasan odnos volumena i način provedbe faznosti projekta te zajednički koncept oblikovanja. Anketni dio raspisuje se radi utvrđivanja prostornih, oblikovnih i namjenskih osobitosti zgrade ili područja unutar zone zahvata te radi analiziranja i istraživanja mogućnosti uređenja područja koje je predmetom natječajnog zadatka.
Temeljem nagrađenog prvoplasiranog rada naručit će se potrebna projektna dokumentacija od autora prvonagrađenog rada s ciljem realizacije zahvata zgrade prve faze. Anketni dio natječaja može, ali ne obvezuje raspisivača, poslužiti i kao priprema natječaja za realizaciju ili za odabir autora koji će sudjelovati u pozivnom natječaju za razvoj zgrade druge faze.

PRAVO SUDJELOVANJA
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

NATJEČAJNI ELABORAT
Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Društva arhitekata Zagreba (DAZ).
Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici:
http://www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/hrvatska-lutrija uz obaveznu registraciju te neograničen, izravan i besplatan pristup.

Izrađivači natječajnog programa:
Azra Suljić, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, A-U 529, [email protected], kontakt telefon: 098 478 970 i
dr.sc. Ivica Završki, dipl.ing.građ, ovlašteni inženjer građevinarstva, G 2473

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je četvrtak 30.07.2020. godine.
Datum slanja (EOJN): 29.07.2020.
Datum objave (EOJN): 03.08.2020.
Svi rokovi su iznad minimalnih zadanih po Pravilniku.
Krajnji rok za predaju projekata /natječajnih radova je četvrtak, 15.10.2020. godine u 16:00.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do utorka 25.08.2020. godine.
Pitanja mogu postavljati samo registrirani natjecatelji putem službenog web sučelja natječaja gdje će također biti objavljeni i odgovori svima koji su registrirani. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na stranici www.d-a-z.hr do utorka 01.09.2020. godine.
Predaja radova je moguća isključivo uz registraciju.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je ponedjeljak 16.11.2020. godine.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljena svim natjecateljima putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.
Datum slanja (EOJN): 29.07.2020.
Datum objave (EOJN): 03.08.2020.
Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda na službenom webu natječaja. Prijenos događaja će biti dostupan i putem interneta. O datumu i lokaciji održavanja izložbe i razgovora bit će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
1. Dr.sc. Svebor Andrijević, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a
2. Mario Musa, MBA, predsjednik Uprave HL, predstavnik raspisivača, dopredsjednik OS-a
3. Vedran Jukić, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja
4. Mr.sc. Eugen Sunara, član Uprave HL, predstavnik raspisivača
5. Tihomil Matković, dipl. ing. arh., predstavnik provoditelja
Zamjenik članova OS-a:
1. Ignacije Čutura, član Uprave HL, predstavnik raspisivača
Stručni savjetnik:
Dr.sc. Ivica Završki, dipl.ing.građ., savjetnik za upravljanje projektom i optimizaciju
Tehnička komisija:
1. Marko Trzun, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
2. Dalibor Jelavić, pomoćnik direktora Sektora logistike za nekretnine HL, predstavnik raspisivača
Tajnik natječaja:
Daria Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 285.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
1. nagrada 1 164.000,00 kn 229.661,62 kn
2. nagrada 1 102.500,00 kn 143.538,51 kn
3. nagrada 1 61.500,00 kn 86.123,11 kn
4. nagrada 1 49.200,00 kn 68.898,49 kn
5. nagrada 1 32.800,00 kn 45.932,32 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevine vodeći računa o okolnoj izgradnji.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova
Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:
Kvalitetno prostorno - oblikovno rješenje u odnosu na uži i širi urbani kontekst;
• novi identitet lokacije i afirmacija urbanih vrijednosti u urbanom okruženju kroz odabir morfologije i kvalitetu ostvarenih veza (sadržajnih, prometnih…)
• kvaliteta prostornih odnosa nove gradnje (obje faze) prema postojećim građevinama
• kvaliteta ostvarenog javnog prostora (parter) unutar obuhvata i njihova dostupnost
Funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
• usklađenost, funkcionalnost i fleksibilnost predložene dispozicije zadanih prostora (1. faza)
• kreativnost i funkcionalnost predloženih prostora iz anketnog dijela natječaja (2. faza), povezanost sa zadanim prostorima iz prve faze
• racionalnost i kvaliteta predloženog prometnog rješenja i njegovo uklapanje u prometnu mrežu grada
Prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;
• kvaliteta oblikovanja cjeline urbanističko prostorne kompozicije
• odnos novih volumena i okolnog gradskog tkiva
• uspješno ostvarivanje nove urbane vrijednosti - prostornog akcenta
Kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju;
• eksterijer - oblikovanje pročelja, inovativnost, atraktivnost
• parter – kvaliteta, oblikovanje i vrijednost vanjskih sadržaja na građevnoj čestici, evaluacija predloženog načina korištenja i međusobnog povezivanja građevina
• interijer – kvaliteta i ugodnost unutarnjeg prostora za boravak i rad
Ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.
• ekonomičnost i izvodljivost – racionalnost rješenja, isplativost ulaganja i fleksibilnost prostora
• energetska učinkovitost u izgradnji i korištenju
• održivost gradnje
Svi natječajni radovi moraju udovoljavati Programu i Općim uvjetima natječaja.

PODATAK O TOME JE LI ODLUKA OCJENJIVAČKOG SUDA OBVEZUJUĆA ZA NARUČITELJA
Autor/i nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Pravilnika i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Pravilniku. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i ima pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

PODATAK O TOME HOĆE LI SE NAKON PROJEKTNOG NATJEČAJA DODIJELITI UGOVOR POBJEDNIKU ILI POBJEDNICIMA PROJEKTNOG NATJEČAJA
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu prostorno-planske dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.
Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade prostorno - planske dokumentacije, i iznosi ukupno 3.694.930,90 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 410.000,00 kuna neto, odnosno 574.154,05 kuna bruto bez PDVa,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 133.250,00 kuna, odnosno 200.776,85 kuna bruto bez PDVa,
- projektno-tehnička dokumentacija u ukupnom iznosu do 2.920.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje iznosi najviše do 2.920.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije svih struka za izgradnju rješenja Poslovne zgrade Hrvatske lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata i drugih strukovnih komora, osnovni poslovi).
Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije građenja iznosi: 130.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Ukoliko je bilo koji drugi dokument ponuditelja, izdan na stranom jeziku ponuditelj ga mora dostaviti zajedno s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.

VAŽNO!
Natječajnoj dokumentaciji i online prijavi mogu pristupiti samo registrirani članovi.