Novosti

29.09.2017. // Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

GRAD ZAGREB
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ)
organizira i provodi

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I N A T J E Č A J
za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 2408-2017-EMV
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 46-17/ZG-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
OIB: 6181789437; telefon: +385 1 6503788; e-mail: [email protected]; www.zagreb.hr
odgovorna osoba: gradonačelnik Milan Bandić, dipl. politolog

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA(DAZ), Trg bana J.
Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 87490332083; telefon: +385 1 4816 151; e-mail: [email protected] ;
www.daz.hr, odgovorna osoba: dr. sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh.,predsjednik DAZ-a

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za
izradu idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Tematskog parka Bundek-istok (Racinjak)

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko- arhitektonskog rješenja Tematskog parka
Bundek-istok (Racinjak)

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA: Cilj je ovog urbanističko-arhitektonskog natječaja s
naglašenom krajobraznom komponentom, analizirajući prostorne mogućnosti i ograničenja
predviđene lokacije, posebne po svojim prirodnim obilježjima, dobiti najbolje funkcionalna i
oblikovno vrijedno rješenje za realizaciju planiranih sadržaja krajobrazno-rekreacijskog tematskog
parka Bundek – istok (Racinjak), odnosno novog Parka Racinjak.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i
izgradnju Tematskog parka Bundek-istok (RACINJAK).
Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba.
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni
arhitekt , ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt. Ostali autori mogu biti
ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu
natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne
smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo
sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od
natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici
Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured
ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda,
zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao injihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost
natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao sudionici sudjelovati u
natječaju.

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama
Društva arhitekata Zagreb (DAZ): www.d-a-z.hr, natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj
poveznici: http://bit.ly/2xVKlHk

Izrađivač natječajnog programa:
Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh.
Ovlašteni arhitekt - A 1964
Ulica Republike Austrije 18
[email protected] ; tel. 01/ 6101-885

ROKOVI NATJEČAJA
Početak natječaja je 28.9.2017.godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 19.10.2017. godine .
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu [email protected].
Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama
(EOJN), i na www.d-a-z.hr do 25.10.2017. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 28.11.2017. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Zagreb (DAZ),
Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Članovi OS-a:
1. Azra Suljić, dipl.ing.arh., predsjednica OS-a, predstavnica Provoditelja
2. Ana – Marija Rajčić dipl.ing.arh., dopredsjednica OS-a, predstavnica Raspisivača
3. Robert Duić, ovl.kraj.arh., predstavnik Provoditelja
4. mr.sc. Irena Matković, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
5. Sonja Sočivica dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača

Zamjenik članova OS-a:
Hrvoje Vidović, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:
1. Mirela Bokulić – Zubac, dipl.ing.arh.
2. Marinko Sladoljev, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja:
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 245.000,00 kuna neto. Radovima koji su stručno
izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će
dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
I. nagrada 1 98.000,00 neto, 137.236,82 bruto
II. nagrada 1 61.250,00 neto, 85.773,01 bruto
III. nagrada 1 36.750,00 neto, 51.463,81 bruto
IV. nagrada 1 29.400,00 neto, 41.171,04 bruto
V. nagrada 1 19.600,00 neto, 27.447,40 bruto
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši
temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja
odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri
ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- Urbanističko-prostorne i krajobrazne koncepcije
- Arhitektonsko oblikovanje građevina
- Ekonomičnost rješenja kao i njegovu dugoročnu održivost

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330. i 331. ZJN 2016, ostalim
odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o
natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne
novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u
suprotnosti sa ZJN 2016.
Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim
uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne
nabave usluga) sukladno članku. 327. stavku 1. ZJN 2016.

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno -
tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.414.565,82 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose
kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 245.000,00 kuna neto, odnosno 343.092,09 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 48.000,00 kuna, odnosno 71.473,73 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 kn neto bez PDV-a za
što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez
prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje
prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze
sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra
ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio
natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za
izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi do 18.588.000,00 kuna (bez PDV-a).

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.