Novosti

12.04.2018. // NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNE KONCEPTUALNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE SKICE ZA PROSTOR STAROG PAZARA U ŠIBENIKU

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNE KONCEPTUALNO URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE SKICE ZA PROSTOR STAROG PAZARA U ŠIBENIKU

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22 000 Šibenik, OIB: 55644094063, tel: 022/431-000, e-mail: [email protected]

ORGANIZATOR I PROVODITELJ: Društvo arhitekata Šibenik (DAŠ), Kralja Zvonimira 7A, 22 000 Šibenik, OIB: 37445171341, tel: 091 765 5449, e-mail: [email protected]

REGISTARSKI BROJ HRVATSKE KOMORE ARHITEKATA: 60-18/ŠI-UA/NJN
Natječaj se provodi prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja dužni pridržavati.

VRSTA NATJEČAJA:
konceptualni, urbanističko-arhitektonski, javni, opći, anketni, dvostupanjski, I. stupnja složenosti, anonimni

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejne konceptualno urbanističko-arhitektonske skice za prostor Starog pazara u Šibeniku

SVRHA I CILJ
Cilj natječaja je pronalaženje najboljih rješenja između više različitih prijedloga za prostor Starog pazara u Šibeniku.

Cilj ovog natječaja je i pokušati poboljšati pristup oblikovanju javnih prostora. Riječ je o zahvatima koji nemaju jasno definiran program, zahvatima manjeg mjerila, urbanoj opremi, rješavanju urbanističkih problema na razini studije, sitnim intervencijama u već formiranim ambijentima i slično.
Smatrajući da bi takvi prostori trebali proći kroz model natječaja koji bi doveo do više rješenja na kojima bi se razvila rasprava o prostoru, izrađen je natječaj konceptualno-anketnog karaktera koji će se provesti na konkretnom prostoru Starog pazara, u kojem se problematičnim smatra nedovoljna iskorištenost inače novouređenog prostora.
Pomoću konceptualno-anketnog natječaja pokušala bi se izbjeći hiperprodukcija radova s jedne strane, istovremeno nudeći investitoru veći izbor radova koji su prošli filter struke. Metodologija pristupa natječaju i njegova selekcija kroz dva stupnja omogućavaju ravnopravno sudjelovanje svim kandidatima. Pristup natječaju je motivirajući, od svakog sudionika se očekuje da već kroz svoju prijavu pokaže senzibilitet za određenu tematiku te se tako odmah potiče na kritičko razmišljanje o konkretnom problemu u izgrađenom prostoru.

PRAVO SUDJELOVANJA
Svi zainteresirani natjecatelji imaju pravo sudjelovanja u natječaju individualno ili u sklopu tima. Broj članova u timu nije ograničen.
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.
Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

OPIS NATJEČAJNE PROCEDURE
Natječaj je po stupnju provedbe dvostupanjski.

U prvom stupnju potrebno je poslati odgovor na natječajni zadatak (uvid u zatečeno stanje i tekstualni osvrt) na temelju kojih će Ocjenjivački sud odabrati pet (5) radova za koje smatra da su najbolje odgovorili na kontekst zadanog prostora. Svi odabrani timovi dobivaju obeštećenje.

Temeljem rezultata prvog stupnja natječaja vrši se, u slučaju potrebe, korekcija natječajnog programa za drugi stupanj natječaja. Radovi odabrani u prvom stupnju razrađuju se u drugom stupnju prema zaključcima i preporukama Ocjenjivačkog suda.

U drugom stupnju odabrani timovi izrađuju idejnu skicu.

Nakon predaje idejne skice Ocjenjivački sud ocjenjuje sve radove te dodjeljuje tri (3) nagrade.

Nakon žiriranja održat će se javna prezentacija radova te će se otvoriti diskusija o javnom prostoru.
Svi natjecatelji ostaju anonimni do završetka drugog stupnja natječaja. Temeljem rezultata prvog stupnja, Ocjenjivački sud dostavlja primjedbe svim natjecateljima uz obavijest onima koji su stekli pravo na natjecanje u drugom stupnju. Obavijesti se dostavljaju pojedinačno autorima putem e-mail adrese.

Natjecatelji koji su stekli pravo natjecanja u drugom stupnju, predaju radove pod šifrom dodijeljenom u prvome stupnju.

DOKUMENTACIJA
Natjecateljima je na raspolaganju sljedeća dokumentacija:

 1. UVJETI NATJEČAJA
 2. PROGRAM NATJEČAJA 2.1. TEKSTUALNI DIO 2.2. GRAFIČKI DIO - NACRTI POSTOJEĆEG STANJA (TLOCRT, PRESJEK) 2.3. FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA
 3. DODATNI MATERIJALI:
 4. ulomak iz diplomskog rada: Idejni projekt krajobraznog rješenja tržnice Stari pazar u Šibeniku, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Studij krajobrazna arhitektura, rujan 2016., autor: Mate Rupić
  • ulomak iz knjige 'Stari Šibenik kalama, skalama i butama', prosinac 2009., autor: Milivoj Zenić

Natječajni elaborat nalazi se na sljedećoj poveznici: https://goo.gl/iaTNhH

Izrađivač natječajnog elaborata:
autor: Marko Chiabov, mag.ing.arch.,
ovlašteni arhitekt, broj ovlaštenja 4542
Jurja Šižgorića 1, 22 000 Šibenik
[email protected]; tel. 098 /913 - 5902
koautori: Dario Crnogaća mag.ing. arch., Ana Selak mag.ing. arch.

ROKOVI
1. STUPANJ

Početak natječaja je utorak, 10. travnja 2018.
Rok za predaju je do nedjelje, 29. travnja 2018. u 23:59 sati.

Selekcija na temelju zaprimljenih radova trajat će do petka, 11. svibnja 2018.
Rok za postavljanje pitanja je do nedjelje, 15. travnja 2018.
Odgovori na pitanja bit će dostavljeni natjecateljima do srijede 18. travnja 2018.

 1. STUPANJ

 2. stupanj natječaja započinje u petak, 11. svibnja 2018.
  Rok za predaju je do petka 1. lipnja 2018, u 23:59 sati.

Rok za postavljanje pitanja je do četvrtka 17. svibnja 2018.
Rok za odgovore je do ponedjeljka, 21. svibnja 2018.
Nakon predaje natječajnih radova žiriranje traje do petka 15. lipnja 2018.

Rezultati Natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila u roku tri dana od dana završetka rada Ocjenjivačkog suda i objavljeni u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te na webu Društva arhitekata Šibenika; d-a-si.hr i Hrvatske komore arhitekata; arhitekti-hka.hr u roku tri dana od donošenja odluke Ocjenjivačkog suda, odnosno do ponedjeljka, 18. lipnja 2018.

Pitanja natjecatelja se šalju na adresu e- pošte: [email protected].
Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se digitalno u PDF formatu, na adresu e- pošte: [email protected].
Svi prilozi dostavljaju se bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri zaprimanju biti označeni šifrom.

Prijave koje stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje.

NAGRADE
Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti obeštećenja i nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
1. STUPANJ
Pet (5) obeštećenja od po 2.000,00 kn neto

 1. STUPANJ Prva nagrada 8.000,00 kn neto Druga nagrada 4.800,00 kn neto Treća nagrada 3.200,00 kn neto

OCJENJIVAČKI SUD
1) prof. Tonči Žarnić, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda
2) Željko Burić, dr. med., gradonačelnik
3) Dario Crnogaća, mag.ing.arch., predstavnik DAŠ-a

ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA: Marko Chiabov, mag.ing.arch.

TEHNIČKA KOMISIJA: Petra Zaninović, mag.ing.arch.

TAJNICA NATJEČAJA: Ana Selak, mag.ing.arch.

SADRŽAJ I OPREMA NATJEČAJNOG RADA
1. STUPANJ
Natječajni zadatak se predaje na dva (2) lista formata stranice A2 (420 x 594 mm), vertikalno orijentiran:
1. list - vizualni materijal – način grafičkog prikaza po izboru
2. list - tekst (do dvije kartice, maksimalno 3600 znakova).

Uz navedeni sadržaj potrebno je priložiti i ispunjeni prijavni obrazac koji se nalazi na natječajnom linku https://goo.gl/iaTNhH. Član tehničke komisije svakom radu dodjeljuje šifru.
Maksimalna veličina datoteka u prijavi je 20 MB. (ukupno)

Radu se mora priložiti ispunjeni OBRAZAC 5.“AUTOR” koji se nalazi uz natječajnu dokumentaciju te ADRESA ZA OBAVIJESTI u kojoj natjecatelji prilažu točnu adresu, broj telefona i e-mail adresu na koju se mogu slati potrebne obavijesti o natječaju.

 1. STUPANJ Selektirani autori predaju idejnu skicu na listovima formata stranice A2, vertikalno orijentirani. Maksimalan broj listova je tri (3). Uz listove je potrebno priložiti knjižicu koja će sadržavati isključivo tekstualni opis, formata stranice A4, broj listova nije ograničen.

Vrsta grafičkog prikaza je po izboru, na način koji će najbolje prikazati natjecateljev rad. U obzir dolaze nacrti (tlocrti, presjeci), fotografije maketa, prostorni prikazi, sheme, dijagrami, montaže i sl.
Maksimalna veličina datoteka je 20 MB. (ukupno)
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA
1.STUPANJ

Ocjenjivanje će se provesti prema potencijalu arhitektonskog diskursa iskazanog kroz vizualni i tekstualni dio.

 1. STUPANJ

Pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
- podizanje kvalitete postojećeg stanja – povećanje korisnosti zatečenog prostora za sve aktere u prostoru (stanari, građani, turisti…)
- sagledavanje zadane lokacije u kontekstu grada – ugradnja novih impulsa u prostor
- čitkost i jasnoću zamisli
- programibilnost prostora s obzirom na njegove osobine

OSTALO
Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.