Novosti

16.04.2018. // NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE I. GIMNAZIJE U OSIJEKU

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO) organizira i provodi
JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE I. GIMNAZIJE U OSIJEKU

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Osječko – baranjska županija, adresa: Trg Ante Starčevića 2, 31 000 Osijek koju zastupa župan: Ivan Anušić, OIB:10383308860, telefon: +385 31 221 500; 221 830, e-mail: [email protected], mrežna stranica: www.obz.hr, osoba za kontakt: Danijela Lovoković, tel: +385 31 221 830.

PROVODITELJ: Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO), adresa: p.p. 90, 31000 Osijek, kojeg zastupa predsjednik: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. i odgovorna osoba provoditelja Damir Jukić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 3696, OIB: 36694158737, telefon: +385 91 111 8 666, e-mail: [email protected], internetska adresa: www.daos.hr, osoba za kontakt: Bruno Rechner

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Studio4m2 d.o.o. Osijek, adresa: Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek, OIB: 24648555428, Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 4147, telefon: +385 91 2240 735, e-mail: [email protected]

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: Natječaj je javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave – Grad Osijek i Osječko – baranjsku županiju.

PREDMET NATJEČAJA: izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nove zgrade I. gimnazije Osijek, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i parternim uređenjem sa sportskim igralištima.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.

Natječaj se provodi u skladu s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.- 331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 2.300.000,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016:
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno - tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je 2.030.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju I. gimnazije u Osijeku (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata). Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost investicije iznosi: 43.000.000,00 kuna (bez PDV-a).
Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje natječajni elaborat u digitalnom obliku na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina (https://eojn.nn.hr/) te isti dan objavljen na mrežnim stranicama Raspisivača, Osječko-baranjske županije (www.obz.hr) i provoditelja, Društva arhitekata grada Osijeka (www.daos.hr). Natječajni elaborat može se preuzeti na poveznici http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=213

ROKOVI:
Početak natječaja: ponedjeljak 16. travnja 2018. godine.
Rok za postavljanje pitanja: ponedjeljak 07. svibnja 2018. godine. (Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adrese: [email protected] ili [email protected])
Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH i na mrežnim stranicama www.obz.hr, www.daos.hr do 11. svibnja 2018. godine.
Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je ponedjeljak 02. srpnja 2018. godine do 15:00 sati, na adresi: Osječko - baranjska županija
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode
Europske avenije 11, I. kat
31000 Osijek
(s naznakom: Javni Natječaj I. gimnazija – ne otvaraj!)
bez obzira na način dostave.
Osobna dostava na gore navedenu adresu moguća je svaki radni dan u uredovno vrijeme, od 8.00 do 15.00 sati u propisanom roku.
Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 203.000,00 kn neto, odnosno cca 284.276,29 bruto.
Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:
Nagrada Neto iznos

I. nagrada 82.000,00 kn

II. nagrada 51.000,00 kn

III. nagrada 30.000,00 kn

IV. nagrada 24.000,00 kn

V. nagrada 16.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:
1. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predsjednik
2. Ivan Anušić, župan
3. mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
4. Predrag Rechner, dipl. ing. arh.
5. Oliver Grigić, dipl. ing. arh.
6. Ranko Radunović, dipl. ing. arh.
7. Ivan Hampovčan, dipl. iur.
Zamjenik člana: Željka Jurković, dipl. ing. arh.

Tajnica Natječaja: Marija Krajnović, mag. ing. arch.
Tehnička komisija: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. i Damir Jukić, dipl. ing. arh.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka, 16. srpnja 2018. godine te po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje Povjerenstvu za javnu nabavu. Odluka Ocjenjivačkog suda obvezujuća je za Raspisivača.
Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na EOJN RH, mrežnim stranicama Raspisivača www.obz.hr i mrežnim stranicama provoditelja www.daos.hr. Obavijest o rezultatima Natječaja i svi Zapisnici bit će dostavljeni Hrvatskoj komori arhitekata.
Iz Natječaja će se isključiti radovi:

- predani poslije roka,
- koji ne sadrže tražene priloge,
- čija oprema nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
- koji nisu u skladu s GUP-om grada Osijeka, Uvjetima Natječaja i projektnim programom.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati natječajne radove po slijedećim kriterijima:
1. kvaliteta prostornog koncepta I. gimnazije, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji, doprinos nove zgrade slici grada,
2. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,
3. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),
4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,
6. ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,
7. upotrijebljeni materijali.

OCJENJIVAČKI SUD