Novosti

26.07.2018. // NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR

GRAD VUKOVAR raspisuje, a
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK (GFOS) organizira i provodi
OTVORENI, JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR

INVESTITOR I RASPISIVAČ: Grad Vukovar, adresa: Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, kojeg zastupa gradonačelnik: Ivan Penava, prof., OIB:50041264710, telefon:+385 32 456 501, e-mail: [email protected], mrežna stranica: www.vukovar.hr, osoba za kontakt: Domagoj Centner, e-mail: [email protected]

PROVODITELJ: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, adresa: Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, kojeg zastupa dekan: izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, dipl. ing. građ., OIB: 04150850819, telefon:+385 31 540 070, e-mail: [email protected], internetska adresa: www.gfos.unios.hr, osobe za kontakt: izv. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., e-mail: [email protected], Željka Jurković, dipl. ing. arh., [email protected]

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG ELABORATA: Građevinski fakultet Osijek, Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, izv. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., e-mail: [email protected], Željka Jurković, dipl. ing. arh., e-mail: [email protected]

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: otvoreni, javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave – Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemsku županiju.

PREDMET NATJEČAJA: izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade Ekonomske škole u Vukovaru, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i vanjskim parternim uređenjem parcele sa sportskim igralištima.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu ponuditelja ima jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba. Autor je jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arch. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području (suradnike), ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.
Natječaj se provodi temeljem Odluke o uvjetima i načinu provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja Ekonomske škole Vukovar („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 13/2017) u skladu s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.- 331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.
Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 1.828.000,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016:
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi približno 36.000.000,00 kn (bez PDV-a).
Projekt sufinancira Europska unija u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Dokumentaciju za nabavu - Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u EOJN RH na mrežnim stranicama provoditelja: www.gfos.unios.hr i na mrežnim stranicama Raspisivača: www.vukovar.hr.

ROKOVI:
Početak natječaja: ponedjeljak, 23. srpnja 2018. godine.
Rok za postavljanje pitanja: ponedjeljak, 13. kolovoza 2018. godine. (Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adresu: [email protected]
Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH i na mrežnim stranicama www.vukovar.hr, www.gfos.unios.hr do ponedjeljka, 20. kolovoza 2018. godine.
Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je srijeda 10. listopada 2018. godine do 15:00 sati, na adresi: Grad Vukovar
Upravni odjel za financije i nabavu
Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar
(s naznakom: Arhitektonski natječaj Ekonomska škola Vukovar, evidencijski broj nabave MV-18-10 i navod „ne otvaraj“)
bez obzira na način dostave.
Osobna dostava na gore navedenu adresu moguća je svaki radni dan u uredovno vrijeme, od 7.00 do 15.00 sati u propisanom roku. Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn neto
Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:
Nagrada Neto iznos

I. nagrada 80.000,00 kn

II. nagrada 50.000,00 kn

III. nagrada 30.000,00 kn

IV. nagrada 24.000,00 kn

V. nagrada 16.000,00 kn
UKUPNO 200.000,00 kn

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:
1. prof. art. Goran Rako, dipl. ing. arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda
2. izv. prof. dr. sc. Mia Roth-Čerina, dipl. ing. arh.
3. izv. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh.
4. Vlatko Štimac, dipl. ing. arh.
5. dr. sc. Mira Majstorović, mag. oec.
6. Krešimir Šlafhauzer, dipl. ing. građ.
7. Sandra Sučić, dipl. ing. arh.
Zamjenik člana: Željka Jurković, dipl. ing. arh., Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh.
Tajnica Natječaja: Marija Krajnović, mag. ing. arch.
Tehnička komisija: dr. sc. Ivana Brkanić, mag. ing. arch., Lucija Lončar, mag. ing. arch.
Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 22. listopada 2018. godine.
Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na EOJN RH, mrežnim stranicama Raspisivača www.vukovar.hr i mrežnim stranicama provoditelja www.gfos.unios.hr. Obavijest o rezultatima Natječaja i svi Zapisnici bit će dostavljeni Hrvatskoj komori arhitekata.
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja, odnosno radovi:
- predani poslije roka navedenog u točci 1.3.4. Uvjeta Natječaja,
- koji ne sadrže priloge navedene u točci 1.6.1. Uvjeta Natječaja,
- čija oprema nije u skladu s točkom 1.8. Uvjetima Natječaja,
- koji nisu u skladu s GUP-om grada Vukovara, Uvjetima Natječaja i projektnim programom.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati natječajne radove po sljedećim jednakovrijednim kriterijima:
1. kvaliteta prostornog koncepta Ekonomske škole Vukovar, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji stambenog naselja Olajnica, doprinos nove zgrade slici grada (pogled sa šetališta uz rijeku Vuku),
2. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,
3. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),
4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,
5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,
6. ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,
7. upotrijebljeni materijali.

OCJENJIVAČKI SUD