Novosti

12.09.2016. // Natječaj - Rekonstrukcija i sanacija građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu

OGLAS O RASPISU NATJEČAJA
Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti
N A T J E Č A J
za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

REKONSTRUKCIJE I SANACIJE GRAĐEVINE
BIVŠE TVORNICE DTR-a U KRAJIŠKOJ 20 U ZAGREBU

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja 2016-2
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 29-16/ZG-IA/JN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb, OIB: 76108805525.
telefon: +385 1 2369 300
e-mail: [email protected]
internetska adresa: www.ccaa.hr
odgovorna osoba: direktor Ante Lažeta

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489.
telefon: +385 1 5509 705
e-mail: [email protected]
odgovorna osoba: Sanja Cvjetko Jerković, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA:
Izrađivač natječajnog programa: Vedran Duplančić, ovlašteni arhitekt (A 2929), Benkovačka 2, 10000 Zagreb, OIB: 46108732765
Uvjete natječaja utvrdili su Raspisivač i Provoditelj Natječaja.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja rekonstrukcije i sanacije građevine bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.

CILJ NATJEČAJA je dobivanje najboljeg arhitektonskog idejnog rješenja s maksimalnom iskorištenosti uličnog volumena građevine koji je prema konzervatorskim smjernicama potrebno očuvati i restaurirati mu vrijedno izvorno oblikovanje, te rekonstrukcija preostalog dijela građevine: uklanjanje postojeće dvorišne izgradnje te smještaj preostalih planiranih programskih sadržaja u novu dogradnju koja će s restauriranim uličnim volumenom sačinjavati integralnu cjelinu.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i kada barem jedan od članova natjecateljskog tima posjeduje važeće dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u smislu izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

NATJEČAJNI ELABORAT Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) te na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr.
Poveznica na natječajni elaborat: http://goo.gl/duzdNe

ROKOVI:
• Početak natječaja je 6. rujna 2016. godine.

• Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 26. rujna 2016. godine.

• Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu [email protected]. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), i na www.uha.hr do 5. listopada 2016. godine.

• Rok predaje natječajnih radova je 7. studenoga 2016. godine do 16:00 h, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

Članovi Ocjenjivačkog suda:
mr. sc. Alan Braun, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik OS-a,
Vladimir Ževrnja, ovlašteni arhitekt, predstavnik Raspisivača, dopredsjednik OS-a,
Maja Halle, dipl.ing.građ., predstavnica Raspisivača,
Davor Mateković, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja,
Branka Petković, ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja.
Stručna savjetnica:
dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh., predstavnica Raspisivača, stručni savjetnik iz područja zaštite spomenika kulture
Zamjenica člana OS-a:
Vanja Ilić, ovlaštena arhitektica, predstavnica Provoditelja
Tehnička komisija:
David Kabalin, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Tajnica natječaja:
Kristina Jeren, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja

NAGRADE:
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 119.500,00 kuna neto odnosno 150.598,61 kuna bruto.
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
I. nagrada 1 47.500,00 kn 59.861,37 kn
II. nagrada 1 36.000,00 kn 45.368,62 kn
II. nagrada 1 24.000,00 kn 30.245,75 kn
IV. nagrada 1 12.000,00 kn 15.122,87 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA:
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
- realizacija prostornog programa, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva te kriterij ekonomičnosti,
- najveća moguća iskoristivost prostora (neto površina u odnosu na bruto površinu),
- najveći mogući broj pakrirnih mjesta,
- mogućnost nadogradnje prostora u budućnosti (u skladu s uvjetima propisanim GUP-om Grada Zagreba i Natječajnim zadatkom),
- kvaliteta arhitektonskog rješenja kompleksa i kvaliteta rješenja pojedinih grupa sadržaja,
- način postupanja s nasljeđem i briga o spomeniku kulture,
- ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih natječajnim programom,
- funkcionalnost, ekonomičnost i fleksibilnost zgrada: osvijetljenje, osunčanje, zračenje, instalacije, konstrukcija, održivost,
- provedivost izgradnje,
- kvaliteta hortikulturalnog uređenja partera,
- rješenje zaštite od požara.

Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom.
Natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona.
Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 1.418.000,00 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi: nagradni fond u iznosu od 119.500,00 kuna neto, odnosno 150.598,61 kuna bruto bez PDV-a, naknada radnim tijelima u iznosu od 48.885,69 kuna neto bez PDV-a, projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 1.218.515,00 kuna neto bez PDV-a za što Raspisivač može sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. Prilikom izrade projektno – tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade.
Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije koja uključuje: Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt uklanjanja dijelova postojeće građevine, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je potrebna za ishođenje potrebnih dozvola i za provedbu rekonstrukcije i sanacije zgrade bivše tvornice DTR-a u Krajiškoj 20 u Zagrebu.
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000,00 kuna.
Planirana okvirna vrijednost investicije po m2: 5.300,00 kuna/m2 nadzemno; 2.300,00 kuna/m2 podzemno.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.