Novosti

12.02.2019. // NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG RJEŠENJA REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

UDRUGA „Mali Stradun“ raspisuje, a
Studio A, Tuškanova 41, Zagreb organizira i provodi
OTVORENI, JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, I. STUPNJA SLOŽENOSTI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI NATJEČAJ ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

INVESTITOR I RASPISIVAČ: UDRUGA „Mali Stradun“, Čira Carića 7, 20000 Dubrovnik, OIB: 86285408260, telefon: +385 912323205, e‐mail: [email protected], odgovorna osoba: Nikola Sršen, dr. med. dent., predsjednik

PROVODITELJ: Studio A d.o.o., Tuškanova 41, Zagreb, OIB: 75866788318, Tel: +385 1 455 11 44, Mob: +385 98 298 386, E‐mail: [email protected], Odgovorna osoba Provoditelja: Nenad Kondža, dipl.ing.arh., ovl. arh.

IZRAĐIVAČI NATJEČAJNOG ELABORATA: Društvo arhitekata Dubrovnika, Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik, [email protected]
Romano Duić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt Entasis d.o.o. studio za arhitektonsko projektiranje Ulica kralja Tomislava 7A, 20000 Dubrovnik
Božo Benić, mag.ing.arch., Ured ovlaštenog arhitekta Božo Benić, Iva Vojnovića 24, 20000 Dubrovnik

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA: Opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko‐urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK

PREDMET NATJEČAJA: Predmet natječaja je izrada idejnog arhitektonsko‐urbanističkog rješenja REKONSTRUKCIJE ZONE MALI STRADUN U TURISTIČKOM KOMPLEKSU BABIN KUK.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA Osnovni cilj natječaja je iznalaženje najboljeg oblikovnog, funkcionalnog i cjelovitog rješenja rekonstrukcije zone Mali Stradun u turističkom kompleksu Babin Kuk. Jedan od ciljeva ovog natječaja je dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju. Kod prostornog oblikovanja planiranih zahvata rekonstruktivne nadogradnje projektantima se daje nužna sloboda u oblikovnoj interpretaciji i strukturnoj organizaciji novih sadržaja, ali uz uvažavanje i referiranje na oblikovni i prostorni sklop postojeće arhitektonske strukture. U okviru maksimalno dopuštene katnosti, a ovisno o prijedlogu buduće namjene svakog pojedinačnog poslovnog prostora, projektanti su slobodni u načinu vertikalnog komponiranja volumena; tj. odabiru optimalne visine i načina nadogradnje pojedinih arhitektonskih korpusa. Natječaj za realizaciju će temeljem uvjeta natječaja i detaljno utvrđenog programa rezultirati izborom najboljeg natječajnog rada, ugovaranjem izrade daljnje potrebne dokumentacije te izvedbom zgade ili zahvata koji su predmet natječaja.

PRAVO SUDJELOVANJA U svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. Sudionik može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od sudionika, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba ‐ ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

OGLAS O NATJEČAJU Oglas o raspisu Projektnog natječaja objavljuje se u ''Slobodnoj Dalmaciji'', a obavijest o raspisu i rezultatima
Projektnog natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

OGLAS O NATJEČAJU Raspisivač stavlja sudionicima na raspolaganje u digitalnom obliku na sljedećoj poveznici:
https://studio.gin.hr/index.php/s/qdLGtpjjwUzezUj

ROKOVI:
Početak natječaja je 1.2.2019.godine.
Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 19.2.2019. godine.
Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu [email protected].
Pisani odgovori bit će objavljeni na poveznici https://studio.gin.hr/index.php/s/qdLGtpjjwUzezUj
do 1.3.2019. godine.
Rok predaje natječajnih radova je 2.4.2019. godine do 16:00 sati bez obzira na način dostave na adresi:
Studio A d.o.o., Zagreb, Tuškanova 41, s napomenom: ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna neto.
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za
nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:
Nagrada Broj nagrada Neto iznos *Bruto iznos
I. nagrada 1 60,000.00 84,022.54
II. nagrada 1 45,000.00 63,016.91
III. nagrada 1 30,000.00 42,011.27
IV. nagrada 1 15,000.00 21,005.64
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši
temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV‐a na neto iznos obračunat će se PDV.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:
Ocjenjivački sud:
1. Nikola Popić, dipl. ing.arh. predstavnik Provoditelja, Predsjednik Os‐a
2. Lovel Giunio, dipl. ing.arh., predstavnik Grada Dubrovnika
3. Dražen Pejković, dipl. ing.arh., predstavnik Provoditelja
4. Gordana Radman, dipl. ing.arh., predstavnik Raspisivača
5. Nikola Sršen, dr. med. dent., predstavnik Raspisivača
Zamjenica člana OS‐a:
Dalia Đuratović, dipl.ing.arh.,predstavnica Raspisivača
Stručni savjetnik:
Vid Tapalović, dipl.oec., predstavnik Raspisivača
Tehnička komisija:
Ivica Jandrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Andrea Vukojić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja
Tajnik natječaja:
Nenad Kondža, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova
Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
‐ ukupnu urbanističko‐prostornu koncepciju (odnos prema izvornom projektu i okolišu:
topografiji terena, hortikulturi i okolnim cjelinama),
‐ arhitektonsko oblikovanje,
‐ ekonomičnost i provedivost rješenja,
‐ odnos prema parkovnim i zelenim površinama te
‐ kvalitetu prostorno‐funkcionalnih rješenja pojedinih sklopova.
‐ provedivost faznosti gradnje prilikom realizacije izgradnje u gradbenom i imovinsko‐pravnom smislu
Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00 kuna bez PDV‐a, tj. 5800 kn/m2 bez PDV‐
a trošak građenja i 1170 kn/m2 za vanjsko uređenje.
Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

OCJENJIVAČKI SUD